VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ AUKCE CAR AUKCE

 

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje Vozidel v Internetové aukci Car Aukce (dále jen „Aukce“). Tato Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.

 

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a vyhlašovatelem soutěže je Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 26972697 zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti (dále jen „Car Aukce“).

 

Článek č. 1

Vymezení pojmů

Výdejní místo“ je místo, kde se nacházejí příslušná vozidla, která jsou nabízena k prodeji v Aukci. Výdejním místem je provozovna Porsche Inter Auto CZ, která se nachází na adrese Liberecká 12, 182 00 Praha 8 (dále jen „PIA“). Výdejním místem může být i jiné místo, které bude určené společností Car Aukce.

„Vozidlem“ se rozumí nové nebo ojeté silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které je nabízeno k prodeji v Aukci.

„Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel uvedených v Nabídce vozidel určených k prodeji. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce.

Obchodní veřejná soutěž se koná formou internetové aukce na internetových stránkách www.caraukce.cz , o které budou všichni registrovaní dražitelé informování e-mailem nebo mohou jednotlivé aukce najít v kalendáři aukcí. 

„Nabídka vozidel“ je seznam vozidel nabízených k prodeji formou Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách v sekci www.caraukce.cz  U každého Vozidla v seznamu je uvedena Vyvolávací cena a termín Aukce.

„Karta vozidla“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu. Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce. Tato karta má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.caraukce.cz.

„Vyvolávací cenou“ se rozumí cena, za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce.

„Kupní cenou“ se rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a Car Aukce ji dle čl. 3 odst. 10 těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdila.

„Registrovaným dražitelem“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, které na základě její žádosti Car Aukce vytvořila vlastní uživatelský účet a přidělila jí přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím jí umožnila účastnit se Aukce.

Podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu je žádost k registraci dražitele s jeho ověřeným podpisem viz: http://www.caraukce.cz/registrace

„Účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.

„Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.

„Pokyny pro převzetí vozidla“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení o tom, za jakou částku bylo dané Vozidlo vydraženo a jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen uhradit

Kupní cenu spolu se všemi poplatky v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedených a jakým způsobem je povinen si toto Vozidlo převzít.

Prodávajícím“ se rozumí Car Aukce

Kupujícím“ se rozumí vítězný účastník aukce, který splní podmínky dle těchto VOP.

 

Článek č. 2

Nabídka Vozidel

 1. Zájemci o Vozidla zveřejněná v Nabídce vozidel mají možnost si tato Vozidla nezávazně prohlédnout ve Výdejním místě v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze v provozní době Výdejního místa a to pouze po dohodě s příslušnými pracovníky Výdejního místa na telefonních číslech: 286 001 744 nebo 286 001 745. 
 2. Car Aukce si vyhrazuje právo vyřadit Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo odstraněno z Nabídky vozidel na internetových stránkách www.caraukce.cz . Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.

 

Článek č. 3

Prodej Vozidel v Aukci

 

 1. Aukce probíhá na internetových stránkách www.caraukce.cz a nakupovat Vozidla v této Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé.
 2. Má se za to, že zájemci o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s těmito Vozidly na výdejním místě (jak prostřednictvím internetové prezentace, tak osobní prohlídkou vozidla) a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají technický a právní stav těchto Vozidel.
 3. Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz, nejpozději však 6 hodin před zahájením této Aukce. Vozidla jsou nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v této nabídce.
 4. Aukce začíná ve stanovený den a čas, který je zveřejněn v kartě vozidla a účastnit se jí mohou pouze Registrovaní dražitelé přihlášení na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním přihlašovacích údajů. Do Aukce je možné vstupovat pouze v den jejího konání z hlavní stránky v části „Dnešní internetové aukce“ prostřednictvím tlačítka „Vstoupit do aukce“.
 5. Vozidla se draží v Aukci postupně podle aukčních čísel.
 6. Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu, seznámil se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 7.  Rychlá aukce. Aukce každého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením, po níž začne probíhat samotná aukce daného vozidla. Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.
 8. Obálková aukce - garantovaná cena. Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží společně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky (to je čas do konce aukce). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla.
 9. Obálková aukce - negarantovaná cena. Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží společně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky (to je čas do konce aukce). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla. Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít. Vítězný účastník Aukce je o vítězství vyrozuměn pomocí e-mailové zprávy na kontaktní mail uvedený při registrace Dražitele. Termín na potvrzení návrhu Kupní ceny v tomto typu aukce je obvykle do 48 hodin po jejím skončení. Vítězný účastník je povinen garantovat svoji nabídku 5 (pět) pracovních dní počínaje dnem následujícím po skončení Aukce.
 10. Obálková EURO aukce - negarantovaná cena. Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží společně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky (to je čas do konce aukce). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla. Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít. Vítězný účastník Aukce je o vítězství vyrozuměn pomocí e-mailové zprávy na kontaktní mail uvedený při registrace Dražitele. Termín na potvrzení návrhu Kupní ceny v tomto typu aukce je obvykle do 48 hodin po jejím skončení. Vítězný účastník je povinen garantovat svoji nabídku 7 (sedm ) pracovních dní počínaje dnem následujícím po skončení Aukce. U tohoto typu aukce je Kupní cena vždy uvedena bez DPH, převzetí vozidla proběhne po zaplacení Kupní ceny v místě určeném zadavatelem aukce ( vždy mimo území ČR ).
 11. Zlevńovací aukce - negarantovaná cena. Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží společně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). V tomto typu aukce se draží všechna vozidla najednou a je možnost nabízet svou cenu i pod cenu vyvolávací.
   Příhozy v aukci probíhají obdobně jako ve standardní rychlé aukci s níže uvedenými rozdíly.
    -        V případě nastavení robota pod cenu před začátkem aukce na nižší cenu než vyvolávací, bude robotem snížena vyvolávací cena na Vámi nastavenou.
  Robot tedy nebude mít kam dál přihazovat a bude nutné ho nastavit znovu na své maximu.
  V případě nastavení robota nad vyvolávací cenu, vše funguje standardním způsobem.
    -     Nastavit nižší než vyvolávací cenu lze přes kolonku nastavit cenu.
  V případě velmi nízké ceny jde tímto tlačítkem cena zároveň zvednout přímo na Vámi určenou a není tedy nutné ji zvedat přes tlačítko +1000.
  Nastavenou cenu musíte potvrdit ve vyskakovacím okně.
   -     Tlačítko přihodit „+1000Kč“ zůstává stejné jako v rychlé aukci.
   Tlačítko s příhozem„+1000Kč“ bude nově k dispozici také na úvodní stránce u každého vozidla a bude umožňovat přihazovat na konkrétní vozidlo bez nutnosti otevření kompletního popisu.
  Stejně tak budete mít možnost na hlavní stránce sledovat vývoj ceny společně s informací, zda jste u určitého vozidla poslední přihazující. Zároveň zde naleznete možnost skrýt vozidla, o která nemáte zájem a zobrazit si seznam pouze Vámi vybraných vozů. Tato funkce eliminuje nutnost rolování stránkou v posledních chvílích aukce a zlepší vám přehled v případě dražby více vozidel.
  Zobrazit schované položky lze v horní části stránky.
  V popisu vozidla budou nově uvedeny dvě ceny 1) vyvolávací cena a 2) Současná nabízená cena.
     1    Vyvolávací cena bude vidět, dokud nebude překročena, poté již bude viditelná pouze současná cena.
     2    Současná nabízená cena zobrazuje aktuální nabídku a je viditelná až do konce aukce. Dále zde uvidíte informaci, zda jste poslední přihazující.
     3    V případě, že je v popisu viditelná vyvolávací cena a současná cena se stejnou částkou, na vozidlo stále nebylo přihozeno
 12. Vítěznému účastníku aukce bude neprodleně po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu.
 13. Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy Car Aukce zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí vozidla.
 14. Vítězný účastník, kterému Car Aukce zaslala Pokyny pro převzetí vozidla nebo mu je zpřístupnila (viz.odst. 10 článku 3), je oprávněn a současně povinen do pěti pracovních dnů ode dne konání Aukce, splnit podmínky uvedené v Pokynech pro převzetí vozidla, zaplatit Kupní cenu včetně všech poplatků ve všeobecných podmínkách uvedených, zplnomocnit Car Aukce k registraci vozidla a převzít Vozidlo ve výdejním místě za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy (text Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek). Nesplnění některé z takových podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo Car Aukce odstoupit od prodeje předmětného vozidla.
 15. V případě, že si Vítězný účastník aukce nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě, nebo nedodá do 10 od převzetí vozidla Protokol o evidenční kontrole a Technický průkaz od vozidla, má Car Aukce právo účtovat za takto nedodržené lhůty, při jeho odběru, nebo dodatečně smluvní pokutu a to ve výši Kč 5 000,- .
 16. V případě, že Vítězný účastník odmítne vozidlo bez závažného důvodu odebrat, může mu být udělena smluvní pokuta ve výši 10% kupní ceny vozu, případně mu může být odebrán přístup do systému internetových aukcí.
 17. Car Aukce neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.
 18. Car Aukce neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu Car Aukce poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.
 19. Car Aukce nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Car Aukce má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.
 20. Pokud chce Registrovaný dražitel financovat nákup Vozidla formou leasingu nebo úvěru, je povinen se před zahájením aukce informovat u Car Aukce o možnosti takovéhoto způsobu financování.

 

Článek č. 4

Další ustanovení

 

       Car Aukce je oprávněna účtovat k vydraženému vozidlu administrativní poplatek hrazený kupujícím. Výše administrativního poplatku ke každému vozidlu je stanovena v návaznosti na
       dosaženou konečnou prodejní cenu a to v následujících sazbách.

 

        Cena vozu od               0 Kč do   150 000 Kč        -  3 000,- bez DPH

        Cena vozu od       150 001 Kč do 300 000 Kč      - 4 000,- bez DPH

        Cena vozu od       300 001 Kč do  500 000 Kč     - 5 000,- bez DPH

        Cena vozu nad     500 001 Kč                               - 6 000,- bez DPH

 
Administrativni poplatek obsahuje:

-  všechny služby spojené s administrací prodaného vozidla
-  slevový voucher (na částku 500,- Kč) na všechny služby společnosti AUTOTÝM

Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 5-ti  pracovních dnů od připsání celé kupní ceny  na účet Car Aukce ) evidenční kontrolu. Následně bude kupující vyzván k převzetí vozidla na výdejním místě, toto musí učinit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy. Registrace vozidla zajistí Car Aukce nejpozději do skončení platnosti evidenční kontroly. Cena této služby je 1800,- Kč bez DPH.

 

 

Článek č. 5

Reklamační řád

 

 1. Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen vozidlo při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Stav jednotlivých technických skupin vozidla v době převzetí není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo na Výdejním místě a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávající a to ještě před odběrem vozidla.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:

 1. a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz.
 2. b) Poštou na adresu prodávajícího.
 3. c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou

Kupující je povinen uvést:

 1. a) Evidenční číslo vozidla.
 2. b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).
 3. c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).
 4. d) Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 1. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:

Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, který by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.

Reklamace zaniká:

Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.

 

Článek č. 6

Závěrečná ustanovení

 

 1. Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ani zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.
 2. Car Aukc e si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.caraukce.cz
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.

 

 

V Praze dne 1. srpna 2017